Verordeningen kabels en leidingen

Binnen het openbare gebied van de gemeente zijn in de ondergrond diverse kabels en leidingen aanwezig. Deze nutsvoorzieningen zijn eigendom van diverse netbeheerders, zoals rijk, provincie, waterschap en private nutsbedrijven. Samenwerkingsafspraken zijn veelal niet beschreven of zijn in oude contracten ondervangen. Dit levert in de praktijk de nodige onduidelijkheid in zowel de voorbereiding- als uitvoeringsfase. Deze onduidelijkheid zorgt voor inefficiënt beheer van de openbare ruimte met als gevolg extra maatschappelijke kosten zoals onnodige verlegkosten, kosten als gevolg van vertraging, kosten handhaving, kosten herstelwerkzaamheden, etc.

Oude contracten kunnen worden opgezegd en bovenstaande onduidelijkheid zal middels het opstellen van diverse samenwerkingsafspraken en een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) weggenomen worden. In de AVOI worden vanuit de gemeentelijke regierol de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente als beheerder van het openbare gebied vastgelegd. Daarnaast wordt duidelijk vastgelegd wat de rechten en plichten van de nutsbedrijven zijn bij het leggen, beheren, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen.

Terra Incognita zorgt voor de gehele procesbegeleiding voor het tot stand brengen van deze schriftelijke afspraken. Door de jarenlange ervaring binnen dit vakgebied is Terra Incognita in staat dit proces efficiënt in te steken waardoor resultaatgericht gewerkt kan worden. Wanneer oude contracten opgezegd worden kan het product kabels en leidingen gestructureerd en kostendekkend ingericht worden wat leidt tot betere kwaliteit, veiligheid, duidelijkheid en communicatie.

Terra Incognita biedt de volgende diensten aan:

  • Opzeggen van oude contracten
  • Verordeningen nuts en telecom (AVOI)
  • Handboek kabels en leidingen
  • Nadeelcompensatieregeling (verlegregeling)
  • Legesverordening
  • Kosten straatwerk & toezicht
  • Samenwerkingsafspraken netbeheerders