Wet en regelgeving 150 kV hoogspanningsleiding

Projectbeschrijving

Van Wijnen Ontwikkeling heeft Terra Incognita gevraagd onderzoek te doen naar de noodzakelijkheid van een belemmerende zone onder 150 kV-hoogspanningsverbindingen. Hiermee krijgt Van Wijnen Ontwikkeling inzicht in de wettelijke eisen rond de noodzakelijke zonebreedte.

Regelgeving:
Voor een goed inzicht is beoordeling van de juridische status van de hoogspanningsverbinding, vastlegging in de achtereenvolgende bestemmingsplannen alsmede de vigerende wettelijke regelgeving noodzakelijk. Richtinggevend voor de breedte van de belemmerende zone onder de hoogspanningsverbinding, is het beleidsadvies VROM van oktober 2005.

Case:
Van Wijnen Ontwikkeling bezit in Tilburg een bouwlocatie die in de oude beheer verordening van de gemeente Tilburg beperkt werd door een belemmerende zone van 2 keer 26 meter rond een aanwezige bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding.

Door vernieuwen van het bestemmingsplan wordt de uitgeefbare grond zeer nadelig beïnvloed door in het bestemmingsplan een bouwvrije zone op te nemen van 2 keer 80 meter rond de bovengrondse 150 kV-leiding. De gemeente volgt hiermee het beleidsadvies van VROM.

Resultaat:
Onderzoek naar regelgeving en berekening van de veiligheidszone wijzen uit dat de aangewezen bouwvrije zone kan worden teruggebracht naar 2 x 40 en 2 x 45 meter. Aan de gemeente is voorgesteld deze breedtes in de bestemmingsplanprocedure overeenkomstig te corrigeren. Dit heeft grote voordelen voor de inrichting van het bestemmingsplan en de daaruit voortvloeiend uitgeefbaarheid van de bouwgronden door Van Wijnen Ontwikkeling.

  • 25 oktober 2018