Er is wettelijk bepaald dat Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen een gemeente, brandweerzorg is hier onderdeel van. Bluswatervoorzieningen zijn daarom van groot belang en voor een gemeente een primaire doelstelling.
Er wordt veelal gedacht dat bluswatervoorzieningen geregeld worden door de Brandweer, waterleidingmaatschappij of veiligheidsregio maar in de praktijk blijkt dat dit vaak niet het geval is. Vaak zijn er geen duidelijke contractuele afspraken met de belanghebbende partijen en wordt er niet goed samengewerkt en gecommuniceerd.

In de praktijk leidt dit tot:
• Onduidelijke of onbekende contractuele afspraken
• Geen beleid
• Geen uitvoeringsregels
• Geen beheer en onderhoud

Dit kan vervolgens leiden tot onveilige situaties buiten.

Wat doen wij:
Wij richten een organisatie in van contracten tot beheer en leggen de afspraken tussen alle samenwerkende partijen zoals brandweer, waterleidingmaatschappij en veiligheidsregio duidelijk vast.
We starten met een inventarisatie om inzichtelijk te krijgen wat de bestaande afspraken zijn; welke contracten zijn er en wat zijn de rollen/verantwoordelijkheden van de brandweer, waterleidingmaatschappij, veiligheidsregio en gemeente.
Na deze inventarisatie kan worden gekeken naar een nieuw beleid omtrent bluswater en brandkranen. Tenslotte worden er duidelijke uitvoeringsregels omtrent beheer en onderhoud opgesteld.